top of page

Recensie/ Review NRC cultuur 30 November 2023-

Bijgewerkt op: 13 dec. 2023


‘Shan Shui’ 2012


Scholar’s Rock ‘Blooming Peaks’ 2023

Recensie NRC cultuur 30 November 2023-


Mag de keramiek van Babs Haenen voor zichzelf spreken? 


Keramiek: Een expo plaatst werk van keramist Babs Haenen naast Chinees porselein. Dat blijkt onnodig: je had liever meer van Haenen gezien. 


Door onze redacteur Roelie Fopma 

Babs Haenen (1948) werkt al jaren op de rand van kunst en design: als keramist combineert ze het ambacht van het maken van gebruiksvoorwerpen als servies en tegels (ook bouwkeramiek, voor architectonische gevels) met sculpturen waarin ze de vrijheid van de kunstenaar gebruikt. En soms een combinatie daarvan. Zo maakt ze Turbulent Vessels : vaasachtige sculpturen met een golvend, plooiend oppervlak. Is het de bedoeling dat je er bloemen in doet? Het kan ‚maar de vessels zijn er natuurlijk te kostbaar en bijzonder voor. 


Haenen bouwt haar werk op uit verschillend gekleurde lappen porselein die ze versnijdt en met elkaar combineert. Door de sculpturen meerdere keren te bakken gaat het glazuur lopen en kan ze tijdens het stookproces de kleuren manipuleren en intenser maken. Haenens werk is geliefd over de hele wereld; in 2021 exposeerde ze in Zuid-Korea, vorig jaar in Groot-Brittanniè en China. Haar werk is opgenomen in de collecties van onder meer Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, Stedelijk Museum Amsterdam, Metropolitan Museum in New York en Victoria & Albert Museum in Londen. 


Dit jaar wordt Haenen 75, en ter gelegenheid daarvan laat Kunstmuseum Den Haag een aantal van haar vrije werken zien. Geĭnspireerd door de eeuwenoude Chinese traditie van het afbeelden van bergen maakt Haenen haar eigen ‘bergen’ in keramiek, sommige in meerdere sprankelende kleuren, sommige porselein-wit met een hint van de traditionele keramiekkleur kobaltblauw. 

De expositie combineert in vijf vitrines tien werken van Haenen met negen stukken van Chinees porselein waarop meestal landschappen zijn afgebeeld, maar dat is volstrekt overbodig: de plastieken van Haenen kunnen uitstekend voor zichzelf spreken. 


Vloeiende glooiingen 

De meeste indruk maakt Résistance (2006), maar dat is niet goed geplaatst: de buitenkant van het forse werk is wit met enkele pasteltinten in een netachtige structuur, maar doordat het eigenlijk te hoog is voor de plek in de vitrine, is de bont contrasterende binnenkant niet goed te zien. De toeschouwer moet zich van die kleuren zelf maar een voorstelling maken met behulp van een ander werk. 

Shan Shui (Chinees voor ‚berg’ en ‚water’, 2012) is een opengevouwen sculptuur van bescheiden afmetingen die een prachtige wit-met-grijze buitenkant en veelkleurige binnenkant heeft. Dat alles in vloeiende glooiingen, met toch voldoende scherpe toppen om besneeuwde bergen met een donker dal te suggereren. Maar het enorme 18de-eeuwse Chinese vat dat er rechts achter staat is daarbij nogal storend. 

Fraaier zou zijn geweest als er meer werk van Haenen op de piepkleine expositie te zien was in plaats van overbekend Chinees porselein. En helemaal mooi zou een retrospectief zijn van deze zeer veelzijdige kunstenaar en ambachtsvrouw. Misschien over vijf jaar, als Haenen 80 wordt? 


Keramiek 

Babs Haenen ‚Bergen van porselein’. T/m 14/4 te zien in Kunstmuseum Den Haag.


 

Review NRC Culture November 30-2023


Can Babs Haenen's ceramics speak for themselves?


Ceramics: An exhibition places work by ceramist Babs Haenen next to Chinese porcelain. That turns out to be unnecessary: ​​you would have preferred to see more of Haenen.


By our editor Roelie Fopma


Babs Haenen (1948) has been working on the edge of art and design for years: as a ceramist she combines the craft of making utensils such as tableware and tiles (also construction ceramics, for architectural facades) with sculptures in which she uses the freedom of the artist. And sometimes a combination thereof. This is how she creates Turbulent Vessels: vase-like sculptures with a wavy, folding surface. Are you supposed to put flowers in it? It is possible, but the vessels are of course too expensive and special for this.


Haenen builds her work from differently colored pieces of porcelain that she cuts and combines. By firing the sculptures several times, the glaze runs and she can manipulate and intensify the colors during the firing process. Haenen's work is loved all over the world; in 2021 she exhibited in South Korea, last year in Great Britain and China. Her work is included in the collections of the Princessehof Ceramics Museum in Leeuwarden, Stedelijk Museum Amsterdam, Metropolitan Museum in New York and Victoria & Albert Museum in London.


This year Haenen turns 75, and to mark the occasion, Kunstmuseum Den Haag is showing a number of her free works. Inspired by the age-old Chinese tradition of depicting mountains, Haenen makes her own 'mountains' in ceramics, some in multiple sparkling colors, some porcelain white with a hint of the traditional ceramic color cobalt blue. The exhibition combines ten works by Haenen in five showcases with nine pieces of Chinese porcelain, mostly depicting landscapes, but that is completely unnecessary: ​​Haenen's sculptures can speak for themselves.


Flowing slopes

Résistance (2006) makes the most impression, but it is not well placed: the outside of the large work is white with some pastel shades in a net-like structure, but because it is actually too high for the place in the display case, the colorful contrasting the inside is not clearly visible. The viewer has to imagine those colors for himself with the help of another work. Shan Shui (Chinese for 'mountain' and 'water', 2012) is an unfolded sculpture of modest dimensions that has a beautiful white-and-gray exterior and multi-colored interior. All this in flowing slopes, with enough sharp peaks to suggest snow-capped mountains with a dark valley. But the enormous 18th-century Chinese barrel standing behind it on the right is quite disturbing. It would have been nicer if more of Haenen's work had been on display in the tiny exhibition instead of well-known Chinese porcelain. And a retrospective of this very versatile artist and craftswoman would be absolutely beautiful. Maybe in five years, when Haenen turns 80?


Ceramics

Babs Haenen 'Mountains of porcelain'. On display until 14/4 in Kunstmuseum The Hague. Inl: kunstmuseum.nl


Review NRC culture November 30, 2023-


56 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page